ಯಕ್ಷ ಸಮಾಗಮ ೩ ಭಾಗ(19)

by: YAKSHA VISHWAVANI     Published on: 03 March 2017

Views: 468

1    0   

Fast Download

Description :

#Sony_HD_Dolby_Digital_Stereo_System_Camara_Recordings_Videos ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯವಾದ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಅವರೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು.(Do not use this for any commercial use.) #Vishu_Yakshagana_Videography