ចង្វាក់ទន់ជង្គង់ - T.O Ft. Tempo - Town CD Vol 113 [Official MV]

by: Town Production     Published on: 03 April 2017

Views: 1,606,197

9,179    536   

Fast Download

Description :

បទ៖ ចង្វាក់ទន់ជង្គង់ច្រៀង៖ T.O Ft. Tempoដឹកនាំសម្ដែង៖ REDនិពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Tempo Trisនិពន្ធបទភ្លេង៖ Tempo Tris