ឧបសគ្គស្នេហ៍ - Hak Record 【Official Lyric Video 】

by: Town Production     Published on: 08 November 2017

Views: 7,105,947

24,180    1,842   

Description :

បទ៖ ឧបសគ្គស្នេហ៍និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody ៖ Hak Record និពន្ធទំនុកភ្លេង ៖ Fuletភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes🎼Cellcard: #2727#726829# 📞🎼Metfone: *1772*5231345#📞🎼Smart: *855*851330# 📞-----------------------------------------------------------------------ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]Like us on: www.fb.com/OfficialTownProductionSubscribe now: www.youtube.com/TownProductionWebsite : www.townproduction.com.kh