Hayate Akun By Bangsamoro Family with Lyric

by: NorFaiz Ampuan     Published on: 10 February 2014

Views: 291,368

486    73   

Description :

Follow me On Facebook https://www.facebook.com/NorFaizMampuanMy True Beloved GF https://www.facebook.com/norsidah18?ref=br_rsPlease Like My Page Thank'S https://www.facebook.com/iLyNorFaiz02?fref=tshttps://www.youtube.com/watch?v=c_kYhP0wGYMThis is a song by Ah-AhFeaturing Hassan Bangsamoro FamilyTogether with ZardyInao lilang akun obo o katawingaSuka bo I phaka bolong ko rata a ginawaAsara a khamasaan nakun so bontal kaKathaaman so kapipiya ginawaHayate akun mararata a ginawa ko igira da ka sayaSalam a pharinaw pamakinugang ka soIphano ranon nakun sa giya ginawa taKatawang ko dun mararitanun bo man kaPukhaya sabap ko dadun bo a okit ka sisha tanda ko mga palad taOpama maka khawatana so puso omani isa ruktaNa ayata tinugun na so kabaya o Kadunan para ko ginawa taBata dun panamari so garing a makho koris taDi ta dun ibolog so ranon taBata dun shabarHayate akunLilang akun giya so ranon a ka okit o sowara o ginawa kunOpama o khawatanang ka rakun na tigurunAnda manaya lilang na shabar ta ba dunGiya bo man I phamangning koO di ta khorisa lalayong ka rakun lilang sa ginawaKa so mapipikir akun baya o ginawang kaA mapipikir ka para ko ginawang kaAyata dun pangonotan so kabaya o KadunanLilang akun so mga palad ta na aya khorisa na odi tamaka phakayaAya ta dun pangonotan so baya o ginawa na di tadun kha sakitan (ah)O katawan akun a di ta khorisa na imanto na imbugay akun ruka so kabayaA ikapipiya (a ikapipiya) lilang o ginawang kaSa bako dun pangilobaa so koris o mga paladakunApiya maragungka sa ginawa na kharaw akun suka dunIno so sakun naya na kiya tangaang ka rakun dunAya pikir akun na so langowan a mapipikir ka para ko ginawang kaDi ta dun pangonotan so unogon omani isa rukutaKatawan ka bo so kabubutad o ginawang ka ko ginawa akunOpama maka khawatana so puso o omani isa ruktaNa aya ta tinugun na so kabaya o kadunan para ko ginawa taBata dun panamare so garing a makhokoris taDita dun ibolog so ranon taBata dun shabarHayate akunBata dun shabarHayate akun